Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

NieuweWereld.NU is de websitenaam van Sandra Boer. Met het aanbod richt ik mij op bewustzijnsontwikkeling. Om misverstanden te voorkomen is het prettig als er duidelijke afspraken zijn. Deze zijn bindend als je afspraken met mij maakt.
De afspraken staan hieronder weergegeven in de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring.

ALGEMENE VOORWAARDEN

BTW alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Auteursrecht
Deze is geldig op alle verstrekte materialen. Het is alleen toegestaan materialen te (doen) vermenigvuldigen met voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

Aansprakelijkheid
Sandra Boer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van deelnemers of cliënten voor het al dan niet opvolgen en/of interpreteren van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen door de begeleiding. Sandra Boer is op generlei aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer of cliënt na de begeleiding, sessie of training met de opgedane kennis doet.

Disclaimer
Belangrijk is te vermelden dat je niks voor waar aanneemt van wat je aangereikt krijgt. In mijn aanbod deel ik mijn ervaringen en de interpretatie van hetgeen ik heb ervaren, geleerd of gelezen in de vorm van oefeningen, informatie en inspiratie. Ik nodig je vooral uit zelf op onderzoek te gaan en jouw waarheid daarbij te ontdekken, jouw gevoel te volgen. Je bent alleen zelf aansprakelijk voor hetgeen je met de inhoud doet, wat het effect daarvan is. Je bent zelf eigenaar van de keuzes die je maakt.

Betaling
Bij een persoonlijk begeleidingstraject krijg je een factuur na de afspraak op basis van het afgesproken tarief. Persoonlijke begeleiding wordt voorafgegaan door een gesprek waarin nadere afspraken worden gemaakt over de kosten, de frequentie en de duur van het traject. Dit is altijd maatwerk. De betalingstermijn is een week.
Voor een eenmalige korte sessie geldt betaling vooraf.
Voor (online) groepsbijeenkomsten geldt betaling vooraf.

Annulering
Als je je hebt opgegeven voor een (online) groepsactiviteit en je kunt er niet bij zijn, verzoek ik je dit zo snel mogelijk aan mij door te geven. Indien van toepassing kun je de activiteit op een ander moment inhalen.
Heb je een (online) afspraak met mij die niet door kan gaan, verzoek ik je dit zo snel mogelijk aan mij door te geven. We maken dan een nieuwe afspraak, eventueel gemaakte reiskosten worden doorberekend. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van te voren geannuleerd zonder nieuwe afspraak wordt 50% doorberekend plus de eventueel gemaakte reiskosten.

Overmacht
Kan een activiteit of afspraak van mijn kant niet doorgaan, worden eventueel reeds betaalde bedragen teruggestort. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of een deelnemer mocht lijden ten gevolge van het niet of op een ander tijdstip uitvoeren van een afgesproken activiteit.

———

PRIVACY VERKLARING                                                                                 

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Sandra Boer geleverde diensten en producten. Ik stel mezelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens, die je zelf aan mij hebt verstrekt, omdat je gebruik maakt van mijn diensten of voor het aanschaffen van een product. Gegevens die ik van je nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van het hebben van contact en de facturering  betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres

Sandra Boer vraagt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom gegevens nodig zijn
Als je contact met mij hebt opgenomen me en gebruik maakt van mijn aanbod wil ik je graag goed van dienst zijn. Je gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om te kunnen factureren.
 • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belasting.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening dat ik aanbied. Dat kan individueel of via de nieuwsbrief om je te informeren over een (nieuwe) activiteit. Wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan kunt je dit aangeven door in de nieuwsbrief onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Je persoonsgegevens zal ik niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens nodig zijn en de wettelijke bewaarplicht voor de administratie geldt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Je gegevens worden nooit verkocht. Gegevens worden uitsluitend indien nodig voor de uitvoering aan derden verstrekt voor het verwerken van informatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken (zoals boekhoudprogramma en mailingsysteem) is kortgesloten dat zij werken met een privacyreglement dat voldoet aan de AVG. Hiermee draag ik zorg voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Voor mijn website maak ik geen gebruik van Cookies of Google Analytics.

Beveiliging
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Daarvoor heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal ik je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@nieuwewereld.nu

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze Privacy Statement kunt je contact met mij opnemen, via info@nieuwewereld.nu.

Versie augustus 2022